Institutul de cercetări produse auxiliare organice mediaș

SISTEM TEHNOLOGIC ECOLOGIC INTEGRAT PENTRU OBȚINEREA
BIOCOMBUSTIBILILOR AVANSAȚI

 

 

Acronim: ADVBIOFUELS
Competiție/ID Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1006
Contract:
Parteneri:

  • Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
  • Institutul de Cercetari Produse Auxiliare Organice, ICPAO Mediaș
  • Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie, ICECHIM București

Coordonator proiect: Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca

Responsabil proiect din partea ICPAO: ing. Olimpiu Blajan

 

AdvBioFuels reprezintă o abordare inovativă a biocombustibililor. Proiectul se încadrează în cerințele programului Parteneriate; sub-programul "Proiecte de Cercetări Aplicative în Parteneriat". Aria tematică este "Energia" cu direcția de cercetare 2.1 "Sisteme de energie sustenabilă și tehnologii, securitate energetică", la tematica 2.1.4 "Promovarea tehnologiilor curate de obținere a energiei, măsuri de protecție a mediului și de reducere a efectului de seră ale emisiilor de gaz". Importanța domeniului este statuată de directiva UE din 2009 « Renewable Energy Directive" care prevede utilizarea până în 2020 în transporturi a combustibililor din resurse regenerabile. Demersul nostru original are drept scop obținerea unui combustibil de tip biodiesel, care valorifică simultan atât melasele obținute în fabricile de zahăr, cât și apele glicerinoase ce rezultă din tehnologia convențională a biodieselului, într – un proces integrat, chemobiocatalitic, de înaltă eficiență. Concret, proiectul vizează atingerea a cinci obiective succesive, care se vor elabora la scară de laborator și la scară pilot:

O metodologie chemocatalitică de obținere a 5 – hidroximetil – furfurolului din melasă. În acest context se va pune la punct un catalizator selectiv, precum și o cale de purificare și stabilizare a produsului
O metodologie biocatalitică ce presupune obținerea acidului piruvic prin creșterea drojdiei de panificație pe melasă urmată de condensarea sa cu 5 – hidroximetilfurfuralul în prezența aldolazelor produse de celule , într – o singură etapă
O metodologie de acetalizare a hidroximetil – furfurolului cu glicerina și a aldolului obținut la obiectivul precedent cu diferite aldehide în vederea obținerii de acetali cu structură furanică și grupări hidroxilice.
O metodologie de acilare enzimatică cu diferiți donori de grupări acil și transesterificare chimică a hidroxiacetalilor de la obiectivul precedent, în vederea creșterii gradului de reducere al miezului furanic derivatizat.
Elaborarea unui studiu de fezabilitate a obținerii biocombustibilului avansat prin valorificarea melasei și glicerolului ca subproduse industriale.

În plus față de nivelul actual al realizărilor, proiectul în ansamblu va asigura:
O valorificare mai bună a melasei și ale glicerolului (ambele fiind subproduse industriale),
Reducerea dependenței de combustibili fosili prin producerea de biocombustibili avansați,
Producerea de biocombustibili cu caracteristici îmbunătățite (punct de îngheț, vâscozitate, volatilitate, CFPP, solubilitate în apă, etc)
Promovarea unor modalități noi, care valorifică mai bine resursele regenerabile, pentru a obține biocombustibili avansați
Reducerea impactului negativ al sectorului de transport asupra mediului înconjurător prin utilizarea unei energii produse dintr-o sursă regenerabilă, produsă natural fotosintetic.

Valorificarea proiectului se va face prin patentare, elaborarea de lucrări ştiinţifice în reviste de impact, cotate ISI, comunicări la manifestări ştiinţifice naționale și internaționale. Colectivul de cercetare este alcătuit din trei grupuri cu realizări importante, complementare ca domenii, ceea ce asigură o integrare complexă a expertizelor, orientate spre atingerea obiectivelor proiectului:
grupul de Biocataliză și Bioinginerie de la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimica a Universității "Babeș - Bolyai" din Cluj-Napoca, cunoscut și recunoscut internațional, cu peste 100 de publicații în domeniul biocatalizei, inclusiv în domeniul biocombustibililor;
grupul ICPAO Mediaș, un grup de cercetare dedicat proceselor de sinteze organice catalitice;
grupul de la ICECHIM București cu larga experiență în elaborarea de tehnologii pentru obținerea de biocombustibili din diferite surse regenerabile.

 

Site: ADVBIOFUELS